Popüler Albümler

Aşevi Tali İçerikler

İsmailağa Camiası Aşevleri
İnsanlık Onurunu Korumak

Saygıdeğer ve aziz bir insan olmak demek; zengin – fakir, güçlü – zayıf, alim – cahil, küçük – büyük demeden herkesi saygın, onurlu ve değerli görebilmek demektir. Onurlu insan olmak, kırık ve mahzun gönüllerin yaralarını sarmaktır. Onlara sahip çıkmak ve gönülleri açmaktır.

Müslümanlığın nuruyla onurlanan ecdadımız, maddi durumları kötüleşmiş, sağlıkları bozulmuş, itibarları zedelenmiş ve gönülleri yıkılmış nice kimseleri de ihya için muhteşem bir medeniyet inşa etmişlerdir. Yoksullar için aşevleri, kimsesiz çocuklar için yurtlar ve hastalar için şifahaneler yapmışlardır. Yuva kurmak isteyen yoksul genç kızlara çeyiz temini ve ihtiyaç sahipleri için yardım sandıkları, fakirler için ise sadaka taşları oluşturmuşlardır. ankara escort

Böyle bir medeniyetin mirasçısı olan bizler de ihtiyaç sahiplerinin ağırlanması ve açların doyurulması için üzerimize düşen vazifelerimizi günümüzde de yerine getirmeliyiz. İsmailağa Camiası, biri Avrupa, diğeri Anadolu yakasında olmak üzere her gün ortalama 3 bin kişilik sıcak yemek ikramında bulunduğu iki ayrı aşeviyle ve gıda yardımlarıyla bu manevi hizmeti muhafaza etmektedir.

Sevgi ve imandan beslenen insanlık onurunu koruma anlayışı, karanlıkları aydınlatacak, bütün soğuklukları ısıtacak ve uzakları yakın edecek manevi bir güçtür. Sizler de İsmailağa Camiası aşevi hizmetlerine destek sağlayabilir; hâsıl olacak ecir ve mükâfata ortak olabilirsiniz. Aşevi hizmetleri ile gıda yardımlarına ilişkin bilgi almak ve bağışta bulunmak için tıklayınız.

İsmailağa Camiası Aşevleri
“Sıkıntılarınızı Sadakayla Önleyin!”

11. yüzyılda yetişmiş büyük hadis alimi ve tarihçi Deylemi’nin bildirdiği yukarıdaki hâdis, Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in toplumsal huzur ve barışı sağlayamaya yönelik, Allah Teala’nın izniyle her türlü sıkıntımızı ortadan kaldıracak ilahi reçetelerinden birisini ortaya koymaktadır.

İhtiyaç sahiplerine ikrâm, sadaka ve yardımda bulunma faaliyetleri, Peygamberlerin sünnetlerindendir ve toplumun içinde gönül bağlarının artırılmasına vesiledir. Yardımsever ve varlıklı kimselerden yardıma muhtaç insanlara manevi bir köprü vazifesi gören aşevleri de İslam medeniyetinin yapıtaşlarından birisi olarak günümüze kadar ulaşmıştır.

Muhtaç vatandaşların ağırlanması ve açların doyurulması, tarih boyunca adeta tekkelerle özdeşleşmiş bir gelenektir. Toplumsal dayanışmanın kültürümüzdeki en güzel örneklerinden biri olarak İsmailağa Camiası bünyesinde kurulan iki aşevi de, Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in, “İslâm’da en hayırlı amel yemek yedirmen ve tanıdığın (ve tanımadığın) herkese selâm vermendir” hadîs-i şerîfi üzere amel etmek amacıyla tesis edilmiştir.

Sizler de hizmetlere ve hayra destek sağlayabilir; hâsıl olacak ecir ve mükâfata ortak olabilirsiniz. İsmailağa Aşevi hizmetleri ile gıda yardımlarına ilişkin bilgi almak ve bağışta bulunmak için tıklayınız

İsmailağa Camiası Aşevleri
“Sadaka Verenin Rızkı Artar ve Duası Kabul Olur!”

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), sadaka vermeye devam edenin rızkının artacağını ve duasının kabul olacağını söylemiş (İbni Mâce); toplumsal huzura katkı sağlayacak bu kıymetli ibadetin faydalarını birçok hâdis-i şerifinde ümmetine duyurmuştur.

Kâinatın Efendisi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), Ebû Zerr (Radıyallâhu Anh)ı tasaddukta bulunmaya teşvik ederek şöyle buyurmuştur: “Şu Uhud Dağı altın olarak elime geçse üçüncü geceyi ondan bende bir dinar bulunduğu halde geçirmek istemem. Yalnız borç ödemek için ayırdığım dinar bunun dışında olur. (Önüne, sağına ve soluna saçma işareti yaparak) Onu Allah’ın kullarına bu şekilde dağıtmak isterim. Şüphesiz malı çok olanlar, kıyamet günü sevabı en az olanlardır. (Yine yoksullara tasaddukta bulunma işareti yaparak) Bu durumda olanlar müstesnadır.

İkrâm, sadaka ve yardımda bulunma faaliyetleri, toplum içinde gönül bağlarının artırılmasına yönelik önemli vazifedir. İhtiyaç sahiplerine yardım eden aşevlerine de maddi ve manevi destek vermek, Allah Teâla’nın buyruklarına uymanın açık bir işareti niteliğindedir. Sadaka vermek, Allah rızasını kazanmanın, dünya ve ahiret mutluluğunu elde etmenin önemli bir yoludur.

Sizler de İsmailağa Camiası Aşevi hizmetlerine maddi destekte bulunabilir, hâsıl olacak ecir ve mükâfata ortak olabilirsiniz. İsmailağa Aşevi hizmetleri ile gıda yardımlarına ilişkin bilgi almak ve bağışta bulunmak için tıklayınız.

Aşevleri: Talebe ve İhtiyaç Sahiplerine Uzanan Sıcak El

Yemek ikrâmı, dinimizin, üzerinde son derece önemle durduğu, peygamberlerin de hayatında önemli bir yeri olan büyük bir haslettir. Ümmeti Muhammed, ihtiyaç sahiplerine yardım hususundaki nebevî öğütlere kulak vermiş ve dünden bugüne ihtiyaç sahiplerini gözetme konusunda yüksek derecede hassasiyet göstermiştir. Bu hassasiyetin tezahürü olarak vakıflar ve imarethâneler tesis edilmek suretiyle gerek aşevi hizmetleri gerekse de gıda yardımları daimi şekilde sürdürülmüştür.

Bu mukaddes haslet câmiamız tarafından da talebe ve ihtiyaç sahiplerine yönelik bir hizmet olarak; biri Avrupa yakasında, diğeri ise Anadolu yakasında olmak üzere, iki ayrı aşeviyle sene boyunca kesintisiz bir şekilde sürdürülmektedir.

Senenin her günü iki ayrı aşevimiz vasıtasıyla ortalama 10000 kişiye yönelik hizmet vermekteyiz. Dînî önem taşıyan önemli gün ve gecelerde sadece vakıf merkezimizdeki ikramlarımız 4000’i aşkın kişiye sunulmaktadır.

Ramazân-ı Şerîf ayında, Avrupa yakasındaki aşevimizin hizmetleri kapsamında dernek binamız ve Yavuz Sultan Selim Külliyesi’nde kurulan sofralarda yaklaşık 3000 kişiye yönelik iftâr yemeği verilmekte ve Pazar günleri sabah namazını müteakip gerçekleşen sohbetin ardından 4000 kişiye yönelik sıcak çorba ikrâm edilmektedir. Yardıma muhtaç kimselere ve hastalara; kumanya, sıcak yemek ve et yardımı da sene boyunca kesintisiz olarak sürdürülmektedir.

Nebevî Ahlâkın Tezahürüdür Aşevleri

İnsanoğlu yaratılışı itibarıyla yeme ve içmeye muhtaç bir şekilde yaratılmış ve bu ihtiyaç, insan hayatının devamı için kaçınılmaz kılınmıştır. Sosyal bir varlık olarak yaratılan insanoğlu, birçok yönden diğer insanlara muhtaç durumdadır. Bu durum, beraberinde yardımlaşmayı da zorunlu kılmaktadır.

İslâm medeniyeti, âyet-i kerîmelerin ve nebevî ahlâkın bir lüzumu olan bu yardımlaşmayı; talebe ve ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere yolcuları ve misafirleri ağırlama, onların ihtiyaçlarını giderme ve iaşelerini temin konusunda önemli müesseseleri hayata geçirmek suretiyle sürdürmüştür.  Sosyal yardımlaşmaya vesile olan ibâdetler; kurulmuş olan vakıflar ve tesis edilmiş olan müesseselerin hizmet ve faaliyetleri vasıtasıyla daimî hâle getirilmiştir.

Fakir fukaraya ihsanda bulunmak, dünyevî bakımdan maddî bir kayıp gibi görünüyor olsa da, manevî bakımdan sırf kazanç olduğu konusunda hiç şüphe yoktur. Mevlâ Te‘âlâ dünyevî zararları, fazl-u keremiyle en güzel şekilde telâfi edeceğini vadetmiştir. Dolayısıyla insan, Mevlâ Te‘âlâ’ya güvenmeli ve ihsândan elini çekmemelidir.

Sizler de İsmailağa aşevlerinin faaliyetlerine destek sağlayarak ihtiyaç sahiplerine ikrâm ve yardım konusunda daimî hizmetlerimize ortak olabilir, bu hizmet ve faaliyetlerden hâsıl olacak ecir ve mükâfata hissedar olabilirsiniz.

İnfakı Yaygınlaştırmaya Vasıtadır Aşevleri

İslâm dini; zekât ve fitre gibi farz-vâcib derecesinde mükellefiyetlerin yanında, variyeti Allah Teâlâ yolunda sarf etme anlamına gelen infak hasletini yaygınlaştırmayı tavsiye etmiştir. Varlık sahibi kimselerden ihtiyaç sahiplerine uzanan yardım eli, daha huzurlu ve refah seviyesi yüksek bir toplumun inşasına vesile olacaktır.

İnsanların temel yemek ihtiyacının karşılanması, toplumsal bağların güçlenmesini sağlayan sosyal yardım alanlarının ilk kalemidir.

Birçok hasta ve kimsesiz durumda bulunan insanlar, bir kap yemeğe dahi ihtiyaç duyar hâldedirler. Aşevleri, onların hanelerine ulaşmakta ve kapılarını çalıp içten bir tebessümle gönüllerini, ikram etmiş olduğu sıcak yemekle de hanelerini ısıtmaktadır.

Varlık sahibi kimseler, aşevleri vasıtasıyla birçok ihtiyaç sahibinin sofrasına konuk olma imkânına kavuşmakta ve büyük bir mükâfata erişme fırsatına sahip olmaktadırlar.

Aşevleri, Halisane Niyet ve Güzel Duyguların Ürünüdür

Aşevlerinde bütün hizmetler, tesisinin temelindeki niyet ve güzel duygularla yürütülür. Kur’ân-ı Kerîm’in geleceğe taşınması ve İslâmî ilimlerin devamının teminatı olan, Allah (Celle Celâluhû) yolunda ilim tahsil eden talebelerin eğitim gördüğü medreseler, aşevlerimizin sıcak yemek ulaştırdığı öncelikli müesseselerdir.

Yedikleri ve içtikleri, talebeler için ilim yolunda kuvvettir. Aşevi sıcaklığı onlar için derslerinde başarıyı getirecek, kendilerine aile sıcaklığını hatırlatacak, geleceğe daha emin adımlarla ilerlemelerini sağlayacak samimî bir sıcaklıktır.

Ne medreselerde geçen günler unutulacaktır ne de diz kırılıp hep birlikte yemeklerin yenildiği sıcak sofralar. Ekmeği bölmek, yemekleri paylaşmak, hep birlikte yapılan hamd ve şükür, ellerin semaya kalktığı dualar ve Allah Teâlâ’nın: “Yiyin, için ama israf etmeyin” emrine imtisal ile yoğrulmuş hassasiyet, hayat boyunca hatırlanacaktır.

Bu manevî hatıralara ve ilim yolunda gerçekleştirilen faaliyetlere ortak olmanın yolu, aşevlerine sağlanacak yardım ve yapılacak bağışlardan geçmektedir. Sizler de aşevi hizmetlerimize katkıda bulunun ve ilim sancağını kıyamete dek elden ele taşıyacak olan talebeler için vadedilen mükâfatlara talip olun.

Hanelere Olduğu Kadar Gönüllere de Sıcaklıktır Aşevleri

Çalınacak bir kapı ümit olur, iaşesini temin etmekte güçlük çeken ihtiyaç sahipleri için. Yardıma muhtaç durumda bulunan hastalar, aşevi aracının gelişiyle derin bir sıcaklık hissederler. Bu hizmetlerde emeği geçenlerin alacağı en büyük karşılık, samimiyetle yapılan dualardır.

Aşevlerine yardımda bulunanlar, sayısız insanın duasını alırlar. Dinimizin tavsiye ettiği şekilde, yardım ettikleri kişilerin kimliğinden haberdar olmazlar. Mevlâ Teâlâ’nın onlara lütfetmiş olduğu varlığın, ellerinde emanet olduğunun farkında; O’nun sarf etmeyi emir ve tavsiye ettiği şekilde paylaşmaları gerektiğinin bilincindedirler.

Bu dünyada belâ ve kazaları def eden bir mahiyete sahiptir sadaka. Ahirette ise, bir su vermenin dahi şefaat vesilelerinden olduğu göz önüne alındığında, karşılığı tahmin dahi edilemeyecek bir fazilettir.

Variyetini Allah Teâlâ yolunda sarf edenler, cihad eden mücahidlerin safındadırlar. Allah Teâlâ onların mükâfatını hem bu dünyada ziyade eyleyecek hem de ahirette ecirlerini bol vererek ihsanda bulunacaktır.

Bağış yollarımız vasıtasıyla yardımlarınızı kolay bir şekilde ulaştırın ve faaliyetlerimize ortak olun. Her gün binlerce kişiye ulaşan bu hizmetlerin devamı ve gelişimi konusunda bu yüce hayr ve hasenata hissedar olun…
balçova escort kızlar
basmane escort kızlar
bayraklı escort kızlar
bergama escort kızlar
beydağ escort kızlar

Mеrsin еscort

-

Eskişеhir еscort

-

adana еscort fiyat

-

adana escort bayanlari

-

bodrum eskort

-

Gem ICO

-

samsun eskort

-

website

- Online Alarm Kur -

kaçak bahis siteleri

- tesettür - tesettür giyim - tunik